زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام

زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام

چيستي هنر، موضوعي نيست كه بحث نشده باشد، ولي چيستي هنر از ديدگاه مكتب و نگاه آرمان سالار، مباحث كلاني را مي طلبید كه استاد جعفري به عنوان پيشگام اين بحث ، كتاب زيبايي و هنر از ديدگاه اسلام را به قلم آورده است . تأمل در نمودهاي بروني و ذهني هنر و ارائه يك تعريف فلسفي و مكتبي از مقوله زيبايي - خصوصاً در هويت ملموس و عيني آن - تشكيل دهنده بخشي از اين كتاب مي باشد.

برای تهیة این کتاب می توانید با مراکز عرضة آثار در تهران:  66959945  و در قم:   37733779 -025  تماس بگیرید

Buy Now
Price: 630,000 IRR

Related products

موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني

موسيقي از ديدگاه...

Price: 300,000 IRR

Contact Form

Address:

Sadegiye 2nd square - Ayatollat Kashani Boulevard - Hasan Abad Street - 4th Alley - Number 22 - Iran - Tehran

Postal Code: 1481843465
Shopping Centers:
Email: info@ostad-jafari.com
Phone: +9821 44091042 +9821 44005453
Fax: +9821 44070200
All rights reserved to Allemeh Jafari institute
Designed and supported by Hamrah Afzar Iranian Co